Pasterka AD 2018

 FOTOGALERIA    [Fot. B. Leśniewska]

Homilia J. E. ks. abpa Salvatore Pennacchio, nuncjusza apostolskiego w Polsce wygłoszona 24/25 XII 2018 roku w Warszawie w kościele pw. bł. Władysława z Gielniowa

JEZUS „DZIŚ" NARODZONY WZYWA DO RADOŚCI (PASTERKA)

Iz 9,1-3.5-6 Ps 96 Tt 2,11-14 Łk 2,1-14

„Oto zwiastuję wam radość wielką... dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel" (Łk 2,10-11).

WSTĘP

Dziś, po prawie dwu tysiącach lat, narodził się nam na nowo Zbawiciel świata. Narodził się w świecie i w Polsce, w waszej parafii i w naszych duszach. Czy nie słyszeliście śpiewu: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, Jego upodobania" (Łk 2,14). Narodzenie Pańskie to święto radości dla ludzi. Zatem w tę cudowną noc, kiedy Bóg wcielił się w ludzkie ciało i narodził się z Maryi Dziewicy, rozważmy, że Bóg się rodzi „dziś" i jest pośród nas (1) oraz że przynosi nam radość (2).

I. ZBAWICIEL RODZI SIĘ „DZIŚ" I JEST POŚRÓD NAS

1. Nowina rozbrzmiewająca tej nocy nie jest zwykłą wiadomością. Jest ona zdumiewającym oznajmieniem o narodzinach, które dokonują się „dzisiaj" w czasie eucharystycznej celebracji. Antyfona(1) na wejście przypomina: „Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel". Z narodzeniem królewskiego Dziecięcia – prorokuje Izajasz (Iz 9,1-3) – wiąże się światło symbolizujące przywróconą wolność oraz radość z odzyskania wolności przez Izraela(2). Z kolei list do Tytusa (Tt 2,4) podkreśla, że dziś „ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom"(3). Zaś psalm 96 nawołuje do śpiewania dziś na cześć Boga, który jest Królem. Zdaniem psalmisty cała ziemia powinna dołączyć do pieśni na chwałę Boga: „Śpiewaj Panu cała ziemio" (por. Ps 96,2)(4) .

To dziś (hodie) w liturgii, stanowi potwierdzenie realnej obecności Nowonarodzonego w największym cudzie świata – nocy betlejemskiej – uobecnianym we Mszy świętej. Ten cud polega na tym, że tu i teraz rodzi się Jezus. Celebrowanie tej tajemnicy nie jest „teatrem o rodzącym się Chrystusie", ani formą „interesującej zabawy". Nie jest to także puste wspomnienie, rodzaj nostalgii za przeszłością, poetyckiej fantazji, czy też gry na emocjach(5). Jest to rzeczywista obecność Narodzenia Pańskiego(6), gdzie historia staje się teraźniejszością.

2. Bliskość Boga zawsze niesie radość. To dlaczego jest dzisiaj tak dużo smutku na świecie? Dlatego, że trwa duchowa walka. Szatan próbuje odciąć nas od źródła prawdziwej radości, zasiewając w naszych sercach przygnębienie, a niekiedy rozpacz.

Jesteśmy świadkami dyskusji o kondycji Kościoła w świecie. Mówi się o wpływach cywilizacyjnych na wiarę współczesnych chrześcijan. Trwają dyskursy o laicyzacji i sekularyzacji jako procesie dziejowym. Dyskutuje się o spadku praktykujących wiarę, przedstawicielom Kościoła wytyka się błędy i grzechy. Wyłania się obraz klęski głębokiego kryzysu i nieuniknionego kresu Kościoła(7). Niech w tym zamęcie dziejowym, obudzi się świat „wśród nocnej ciszy" i pójdzie jak pasterze (por. Łk 2,15) do Nowonarodzonego, by zaczerpnąć siłę do walki z współczesnymi zagrożeniami i zniechęceniem. A zatem:

ZAKOŃCZENIE

1. Otwórzmy się dziś i w najbliższych dniach na najpiękniejszy prezent, jaki możemy otrzymać od Nowonarodzonego Jezusa. Pozwólmy, by mógł narodzić się w naszych sercach i być Panem naszego radosnego życia.

2. Na koniec dzieląc się duchowo z Wami wszystkimi opłatkiem, składam najserdeczniejsze życzenia:

Niech Nowonarodzony umocni Was w wierze i miłości wzajemnej.

3. Aby dobrze przeżyć cud betlejemskiej nocy, trzeba uczynić tak, jak zrobiła Maryja „począć i porodzić Chrystusa" we własnym sercu. „Jakie miałoby znaczenie - pytał niegdyś Orygenes – że Chrystus kiedyś przyszedł na ziemię, gdyby teraz nie przyszedł do twojej duszy"(8). Chrystus chce byśmy stali się „Betlejem chleba", a rodzi się w każdym, kto przyjmuje Go, słucha i jest Mu posłusznym. W ten sposób Narodzenie Pańskie nie wiąże się już tylko z jednym dniem, lecz cała historia człowieka jest czasem przygotowania na radosne z Nim spotkanie. Dlatego w Kolekcie, Kościół modli się: „Boże spraw abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna"(9).

II. NOWONARODZONY JEZUS PRZYNOSI RADOŚĆ

1. Przyjście Zbawiciela tworzy klimat radości, którą dosadnie wyraził św. Łukasz. W dniu narodzin Jezusa anioł objawia pasterzom: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan" (Łk 2,10-11). Wielka to radość, ponieważ spełnia się długie oczekiwanie ludu Izraela i całej ludzkości(10). Do tej radości wzywa nas papież Franciszek w adhortacji Evangelii Gaudium, w której pisze: „Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość"(11).

Niech światło Jego Ewangelii rozświetli mroki umysłu i serca i napełni je radością.

Niech złączy rodziny, aby panowała w nich zgoda i radość.

Niech Odwieczne Słowo błogosławi Polsce.

Idźmy z odwagą i radośnie zwiastujmy nowinę, że „Dziś narodził się nam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan" (por. Łk 2,11)!

Amen.


1) Zob. J. Nowak, A. Piętka, Mszalik z czytaniami na cały rok, Poznań 2012, s. 33.

2) Por. A. Paciorek, F. Mickiewicz, Biblia w liturgii Mszy świętej (Adwent-Narodzenie Pańskie), Częstochowa 2013, s. 200.

3) M. Auge, Rok liturgiczny. To sam Chrystus, Który trwa w swoim Kościele, Kraków 2013, s. 188-189.

4) Por. A. Paciorek, F. Mickiewicz, Biblia w liturgii Mszy świętej, s. 201.

5) Por. G. Zevini-P.G. Cabra, Lectio divina, t. II, Czas Bożego Narodzenia, Warszawa 2007, s. 14.

6) M. Auge, Rok liturgiczny, s. 191.

7) Por. Abp. H. Hoser, Gender jest herezją w: Nasz Dziennik, 7-8 grudnia 2013 roku, s. 9.

8) Por, G. Zevini-P.G. Cabra, Lectio divina, t. II. Czas Bożego Narodzenia, s. 18.

9) Zob. J. Nowak, A. Piętka, Mszalik z czytaniami na cały rok, s. 33.

10) Por. M. Auge, Rok liturgiczny, s. 199.

11) Por. Papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium, 1, ogłoszona 24.11.2013.

 

Dodatkowe informacje